Vedtægter for Lokalforeningen Unge for Ligeværd – UFL Sydvest

 • 1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Unge for Ligeværd, UFL Sydvest.

Lokalforeningen hører under landsforeningen Unge for Ligeværd.

Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.

 • 2 Formål:

Foreningens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at udvikle de unges interesse for og evne til at medvirke i et demokratisk samfund.

Foreningen arrangerer lokale aktiviteter for alle sine medlemmer, der ønsker at benytte sig af tilbuddene.

 • 3 Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver, som sympatiserer med Unge for Ligeværds formål, som skriftligt indmelder sig og betaler kontingent til UFL.

Man kan være ordinært medlem af UFL indtil medlemmet fylder 40 år.

Medlemmet har stemmeret på Landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL’s generalforsamling og Unge for Ligeværd – UFL Sydvest’s generalforsamling.

Stk. 2 Vælger man at blive støttemedlem, har man ikke stemmeret til generalforsamlingen. Støttemedlemmer kan ikke deltage i klubbens aktiviteter.

Stk. 3 Medlemmer over 40 år overgår til seniormedlemskab. Seniormedlemmer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen. Seniormedlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter.

 • 4 Bestyrelsen:

Lokalforeningen Unge for Ligeværd, UFL Sydvest ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Bestyrelsen består dels af UFL medlemmer og ikke brugere (vejledere/medlemmer af bestyrelsen for lokalforening Ligeværd Sydvestjylland).

Til bestyrelsen vælges der 4 UFL Sydvest medlemmer blandt foreningens medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen, således at der hvert år vælges to medlemmer af foreningen.

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland’s bestyrelse udpeger hvert år 3 medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer (UFL medlemmer) som fylder 40 år i deres bestyrelsesperiode forbliver ordinære medlemmer indtil deres bestyrelsesperiode udløber.

Desuden vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 • 5 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og klublederen i forening.

 • 6 Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og omfatte en af bestyrelsen fastsat dagsorden, med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 5. Budget og næste års kontingent
 6. Valg af opstillede kandidater til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor samt suppleant for denne
 9. Eventuelt
 • 7 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 8 Vedtægtsændringer:

Beslutninger om vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når forslaget er opført på dagsordenen, og ¾ del af bestyrelsen i forvejen har tiltrådt det.

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 33% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 • 10 Regnskab:

Regnskabet følger kalenderåret.

 • 11 Andre forhold:

Nærværende vedtægter skal til en hver tid være i overensstemmelse med landsforeningen Unge for Ligeværd’s vedtægter. Ved eventuelle uoverensstemmelser er landsforeningens vedtægter gældende.

 • 12 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af bestyrelsen skal forinden tiltræde dette.

På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer tiltræde opløsningen.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres midler til Landsforeningen Unge for Ligeværd – UFL.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse