Referat af Generalforsamling i Unge for Ligeværd, UFL Sydvest

Onsdag den 29. februar 2020

  1. Valg af dirigent og referent

Dirigent Sonja Knudsen – Referent Lene Fjord

  1. Formandens beretning.

Morten afgav formandens beretning

Beretningen blev godkendt

  1. Regnskab ved kassereren

Sonja Knudsen gennemgik regnskabet – årets resultat var et plus på 7.425 kroner

Se vedlagte regnskab

Regnskabet blev godkendt

  1. Budget for 2020

Sonja Knudsen orienterede om 2020 budgettet

  1. Vedtægtsændringer

Se udleveret udkast.

Ændringerne blev godkendt, med aftale om at rette teksten i §3, med henblik på at præcisere hvad der menes med støttemedlem/seniormedlem

  1. Indkomne forslag. Forslag skal indgives til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen

ingen forslag er modtaget

  1. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen for 2019 bestod af Morten, Martin, Fine, Dennis

Dennis og Martin, sidder i bestyrelsen endnu et år

På valg Morten og Fine

Der skal vælges to nye til bestyrelsen

Følgende stiller op:

Morten og Fine genopstiller

Kim, Dorthe og Isakur stiller ligeledes op til bestyrelsen 2020.

UFL-medlemmer under 40 år stemmer ved at skrive maksimalt 2 navne på en seddel.

De to der får flest stemmer, går direkte i bestyrelsen, nr. 3 og 4 bliver suppleanter

Fine og Isakur blev valgt ind i bestyrelsen, Morten og Kim blev valgt som suppleanter.

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Se oven for.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul Bølling blev valgt som revisor/revisor suppleant.

  1. Eventuelt

Der bliver nævnt at der er bestyrelses weekend 24/4-2020 til 26/4-2020.

Desuden blev der reklameret for ophold på UFLs Sommer Idræts Højskole, som foregår en uge i slutningen af juli/begyndelsen af august. Klubbens kasserer kan muligvis søge støtte til betaling af et sådan ophold.

I 2020 konstituerer bestyrelsen sig således:

Formand: Isakur

Næstformand: Martin

Bestyrelsesmedlem: Fine

Bestyrelsesmedlem: Dennis

Suppleanter: Morten og Kim.

Vejleder repræsentanter:

Udpeges ved førstkommende bestyrelsesmøde i Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse